1. Home>
 2. Inspirasjon>
 3. HRM>
Man sitting in front of computer screens

7 tips til redusert sykefravær

Nordmenn er blant verdens friskeste folk - med høyest sykefravær

Vi nordmenn liker å se på oss selv som et naturens folk med viking-gener, ski på beina og generelt sett god helse. Nordmenn er kanskje verdens friskeste folk, men samtidig har vi verdens høyeste sykefravær, noe som koster norske bedrifter hele 28 milliarder kroner årlig. Hvor går det egentlig galt?

Muskelskjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge

Nordmenn topper sykefraværsstatistikken i Skandinavia. Tall fra 2017 viser at nordmenn har i gjennomsnitt 14,8 dager sykefravær i året. Bak oss er svenskene med 11,9 dager, mens danskene kun har 8,5 sykedager i året. En undersøkelse gjort av SSB oppsummerer at Norge har høyere sykefravær enn alle de andre 7 europeiske landene som var med i undersøkelsen. I Norden er muskel og leddplager den vanligste årsaken til sykefravær og rundt 1 million arbeidstakere i Scandinavia rapporterer at de har hatt plager i nakke/skulder-regionen eller ryggen siste måned. Om lag 390 000 arbeidstakere opplever å være ganske eller svært plaget av arbeidsrelaterte smerter i løpet av en måned, skriver Stami på sidene sine i forbindelse med den årlige nordiske smertekonferansen SASP (Scandinavian Association for the Study of Pain).

Hvordan kan vi redusere sykefraværet

På flere HR-arrangementer, har SD Worx (tidligere Aditro) samarbeidet med Christian Torp som jobber med forebygging av sykefravær knyttet til muskel- og leddsmerter i norske bedrifter. Sammen har vi forsøkt å sette ord på hva vi mener kan gjøres for ansatte og bedrifter for å redusere norsk sykefravær, slik at de ansatte kan få gleden av å jobbe og bedriftene kan få bedre bunnlinje. Dette er selvsagt ingen fasit, og selv om jeg har med meg god kompetanse i Christian som er muskel- og leddterapeut, er det ingen «bulletproof solution» på et komplekst problem. Men her har vi satt sammen noen tips til forebyggende tiltak som kan redusere sykefraværet i din bedrift.

Les også: 10 tips som kan lindre en mental bakrus på jobb

Tilrettelegg for fysisk aktivitet

Christian Torp er eier og daglig leder av Torp&Co Klinikken, som er Norges største klinikk innen bedriftsmassasje og behandling av muskler og ledd. Han jobber sammen med mellomledere og ledelsen i ulike norske bedrifter for at de skal oppnå bedre arbeidsmiljø, økt effektivitet og redusert sykefravær gjennom forebyggende behandling og fysisk aktivitet. Christian ser at de vanligste årsakene til sykemelding er muskel- og skjelettplager. I tillegg til psykiske lidelser.

Christian forteller videre at mange ledere og mellomledere ser på fysiske behandlinger kun som et gode, han selv mener at det er nødvendighet. Dersom du aktiviserer og gir riktig behandling til dine ansatte kan du forebygge bedriftens sykefravær og dermed spare store summer hvert år. Stadig flere forstår viktigheten av å tilrettelegge for fysisk aktivitet i arbeidstiden, men vi har fortsatt et stykke igjen å gå. Han understreker at aktivitet ikke bare forebygger sykefravær, men også er med på å øke effektiviteten på jobb. Jo bedre fysisk trent man er, jo bedre fungerer hjernen og desto bedre leverer man på jobb.

Sett medarbeiderengasjement og kommunikasjon i system

I de årene jeg har jobbet med HR, har jeg sett nok av eksempler på mangelfull opplæring blant ledere med personalansvar – og ikke minst mangelfull feedback på kommunikasjonsferdigheter og lederstil. I tillegg har mellomledere mange arbeidsoppgaver slik at oppfølging av ansatte nedprioriteres. Dette kan føre til at mye viktig informasjon forsvinner under radaren, blant annet:

 • Hvorfor føler dine ansatte seg stresset og slitne?
 • Er det for mye eller for lite arbeidsoppgaver?
 • Skyldes manglende engasjement forhold hjemme?
 • Er de i god nok fysisk form?

Flere ansatte kvier seg for å ta opp slikt med lederne sine, og det kan resultere i unødvendig mange egenmeldinger og sykemeldinger. Spesielt i situasjoner med mye hjemmekontor er det viktig å legge til rette for rutiner som sikrer god oppfølging av dine ansatte, og her får du 10 tips som kan hjelpe dine ansatte til en bedre mental arbeidsdag.

Bedrifter må bli flinkere til å sette medarbeiderengasjement og kommunikasjon i system – blant annet med gode HR-systemer. Med slike systemer kan ledere se eventuelle mønstre i fraværet, og HR-medarbeidere kan få innsikt i om fraværsstatistikken varierer fra avdeling til avdeling. Med slik informasjon har man et mye bedre utgangspunkt for å gjøre noe med situasjonen.

Be om en uforpliktende 30 minutters demo på HR-system her.

Sammenhengen mellom bunnlinje, medarbeiderengasjement og sykefravær

Det høye sykefraværet koster, og regningen er det staten og arbeidsgiver som plukker opp. Samtidig er det mange bedrifter som ikke har god nok oversikt over de ansattes sykefravær – og hva det faktisk koster dem. Hvis du ikke vet hvor mye sykefraværet koster bedriften din, må du ta noen grep. Blant annet anbefaler jeg at du tester DNBs kalkulator for sykefravær som gir god oversikt over kostnadene, og som gjør det enklere å sette realistiske mål for hvor mange prosent fraværet skal ned.

Både ledelsen og styret er nødt til å forstå sammenhengen mellom bunnlinje, medarbeiderengasjement og sykefravær. For å øke engasjementet og trivselen på arbeidsplassen er det avgjørende at dine ansatte:

 • føler seg sett
 • at de til en viss grad får styre arbeidsdagen sin selv
 • at de er i god fysisk form
 • at de har overskudd til å være en god kollega

Ansatte som trives og føler seg sett, har høyere terskel for å være borte fra jobb.

Nærmeste leder må legge grunnlaget og stå for selve oppfølgingen, og personalleder må tilpasse oppfølgingen ut fra bedriftens definerte rutiner og ut fra hver enkelt ansatt. Noen ansatte har behov for mye oppmerksomhet og bekreftelse, mens andre er selvgående og har lite behov for oppfølging. Nærmeste leder må kjenne sine ansatte godt nok til å vite hvem som trenger hva. 

Kommunikasjon og selvledelse

Et annet poeng og et viktig innspill er selvledelse. Man kan ikke legge over ansvaret på ansattes helse ene og alene på ledelsen og mellomledere. De ansatte må også ta ansvar for egen helse og for å holde seg i fysisk aktivitet. God kommunikasjon mellom ledere og ansatte kan bidra til dette, og når ledelsen forstår hva som må til for å få de ansatte til å ta grep om egen helse, er det lettere å igangsette tiltak som faktisk fungerer.

Les også: 10 tips som kan lindre en mental bakrus på jobb

Gode HR-systemer fremmer trivsel på arbeidsplassen

Selv om teknologi og digitale systemer allerede har effektivisert HR-bransjen betraktelig, er det mye som fortsatt kan, og bør, automatiseres. Ved å automatisere tidkrevende oppgaver vil både mellomledere og ledelsen få frigjort verdifull tid som istedenfor kan brukes på de ansatte.

Onboarding-prosesser er et godt eksempel på noe som tradisjonelt har krevd mye tid, men som enkelt kan automatiseres. Det betyr ikke at en skal slutte å snakke med de ansatte – tvert imot. Ved å fjerne flere slike tunge, manuelle oppgaver vil det bli mer tid til god kommunikasjon og meningsfull kontakt med de ansatte – som igjen vil ha positiv effekt på trivsel, engasjement, sykefravær og ikke minst bunnlinjen.

7 grep som kan redusere sykefraværet:

 1. Sett medarbeiderengasjement på agendaen hos toppledelsen
  Sørg for å forankre arbeidet med medarbeiderengasjement og forebygging av sykefravær i toppledelsen.
 2. Sett mål for fravær og ansattengasjement
  Sett dere kortsiktige og langsiktige mål for fravær og medarbeiderengasjement. Baser målene på innsikt og rapporter fra et godt HR-system, og eventuelt apper for å trigge engasjement.
 3. Tren på kommunikasjon
  Invester i lederopplæring og kommunikasjonstrening.
 4. Gi feedback
  Vær tydelig på hvilke forventninger du har til dine ansatte, og gi dine ansatte regelmessig og konstruktiv feedback.
 5. Tilrettelegg for fysisk aktivitet
  Arranger lavterskel-aktiviteter for de ansatte i arbeidstiden og på fritiden. Blant annet ved å oppfordre de ansatte til «gå-møter», «walkshops» og små turer i lunsjpausen.
 6. Ha engasjerte interne ambassadører
  Utnevn en «sunnhetsambassadør» med ansvar for å motivere de andre ansatte til fysisk aktivitet. Dette trenger ikke være den mest sporty personen i bedriften.
 7. Gi dine ledere støtte
  Følg opp og støtt ledere som har høyt fravær på sin avdeling og sett leder – og ansattoppfølgingen i system.

Et HR-system kan hjelpe deg med å følge opp dine ansatte på en god måte. Har du lyst til å se en kort demo på hvordan SD Worx HR fungerer? Book en kort uforpliktende demo med oss! ?

  Book en 30 minutters demo med oss!

   Book demo her!