1. Home>
  2. Om oss>
  3. Nyheter & Presse>

Ny undersøkelse: En av ti har hatt et forhold til en kollega

I en fersk undersøkelse svarer én av ti norske arbeidstakere at de har innledet et forhold til en kollega. Og skjer dette mellom en leder og en ansatt synes en tredjedel at lederen bør bytte avdeling. Dette er reglene som gjelder for forhold på jobben.
Dice with letters for the word LOVE

Vanlig å møte partneren sin på jobb

Når det kommer til kjærlighet på jobb har nordmenn delte synspunkter. Det kommer fram av en ny undersøkelse fra SD Worx, utført av Respons Analyse. 

– Kjærlighet på arbeidsplassen er et utfordrende landskap, og det finnes nok ingen endelig fasit for hvordan man skal håndtere det, sier Paul Robbins, People Manager i HR-selskapet SD Worx Norge.

Undersøkelsen viser at det er relativt vanlig at en opplever kjærlighet på jobb, hvor mer enn en av ti opplyser om dette. Det er likevel en merkbar høyere forekomst av romantiske forhold blant de som er i aldersgruppen 55 til 64 år, hvor to av ti sier det samme. 

– Det er også interessant å se at det er forskjell på by og bygd. Blant annet rapporterer respondenter fra storbyområder i Norge en høyere forekomst av romantiske forhold på arbeidsplassen (15 %) sammenlignet med de fra bygder hvor 7 % rapporterer om det samme, sier Robbins. 

Les også: Kjærlighet på jobb og HR sin rolle

En av partene bør bytte avdeling eller jobb

Det er også svært delte meninger om hva retningslinjene bør være når to kollegaer innleder et romantisk forhold. En femtedel mener at en av partene bør bytte avdeling, mens under en tidel mener at en dem bør bytte jobb.

Dette tallet øker hvis det er snakk om forhold mellom en leder og en ansatt. Her mener en tredjedel at lederen bør bytte avdeling, mot en fjerdedel som mener den ansatte burde det.

En fjerdedel mener lederen bør si opp jobben sin, mens under en tidel mener den ansatte burde det. 

De yngste er strengest

Kun to prosent av de spurte svarer at de har innledet et forhold til en leder, men dette er et spørsmål hvor det er delte meninger. 

34 prosent av de spurte mener at lederen ved en slik situasjon bør bytte avdeling. Her er det også stor forskjell mellom aldersgruppene. Mens fire av ti 18-34 åringer mener dette er en nødvendig synes halvparten så mange (to av ti) av de over 65 år det samme. 

Ni prosent av de yngste mener at slike forhold ikke trenger slike konsekvenser, sammenlignet med 24 prosent av de mellom 55-64 år.  

Hva sier loven om parforhold på jobb?

Norsk lovgivning regulerer ikke parforhold på arbeidsplasser. Det er opp til den enkelte bedrift å ha regler og retningslinjer for å håndtere parforhold på jobb. Bedriften kan, gjennom styringsretten, internt legge føringer på at de ikke ønsker å ansette par på samme arbeidsplass. Bedriftens retningslinjer kan også styre hva som skjer med kollegaer som innleder et forhold, eller forhold mellom en ansatt og leder. 

Er lederen sammen med en av sine ansatte, kan det være krevende som leder å opptre upartisk og skape opplevelse av rettferdighet mellom alle medarbeidere. I undersøkelsen svarte jo også over en tredjedel at de mener at lederen bør bytte jobb ved slike tilfeller. 

Robbins kommer med følgende tips til arbeidstakere og arbeidsgivere:

  1. For det første ville jeg oppfordret de involverte til å være åpne og ærlige om saken, både med kollegaer og overordnede. Selv om kjærlighet og forelskelse i utgangspunktet er en privatsak, er man i en setting som denne også del av et profesjonelt arbeidsmiljø, og faktorer som kan påvirke dette bør snakkes om. I tillegg kan åpenhet bidra til at arbeidsgiver enklere kan tilrettelegge for situasjonen i samarbeid med de involverte, samt avklare ønsker og forventninger for veien videre. 
     
  2. Videre er åpenheten viktig for at kollegaer skal ha tillit til at beslutninger, vurderinger og initiativ tas på saklig og objektivt grunnlag. Om utfordringer knyttet til forholdet diskuteres i en tidlig fase, vil sannsynligvis øvrige medarbeidere ha større tro på at det ikke vil påvirke profesjonaliteten på arbeidsplassen. Dette er ekstra viktig å ha reflektert over dersom det er et forhold mellom leder og medarbeider.
     
  3. I tillegg er det en del andre hensyn som bør vurderes, eksempelvis hvordan et fremtidig brudd ville påvirket samarbeid og øvrig arbeidsmiljø, eller hvorvidt en av partene burde bytte avdeling, og eventuelt hvem.

– Alle disse faktorene er noe partene bør ta stilling til så tidlig som mulig, i tillegg til å reflektere over hvilke konsekvenser forholdet kan få for arbeidsstedet. Samtidig tenker jeg at hver sak til en viss grad bør behandles individuelt, da ingen forhold eller problemstillinger er helt identiske.

Robbins påpeker at bedriftens HR-avdeling bør tegne opp retningslinjer for de forskjellige scenarioene for kjærlighetsforhold på arbeidsplassen. Disse retningslinjene bør gjøres tilgjengelig for de ansatte så de vet hva de har å forholde seg til.

Les også: Kjærlighet på jobb og HR sin rolle