1. Home>
 2. Om oss>
 3. Nyheter & Presse>

SD Worx passerte 1 milliard euro i omsetning i 2023

Antwerpen, 27. februar 2024– SD Worx, den ledende europeiske leverandøren av HR-løsninger, oppnådde en konsolidert omsetning på 1,058 milliarder euro i fjor, en økning på 10 % sammenlignet med 2022 (962,1 millioner euro). Den konsoliderte normaliserte EBITDA vokste med 32,8 % fra EUR 136,7 millioner i 2022 til EUR 181,6 millioner i 2023. Det konsoliderte resultatet før skatt økte med EUR 6,2 millioner til EUR 88,1 millioner. Det konsoliderte nettoresultatet falt fra EUR 81 millioner i 2022 til EUR 70,1 millioner i 2023.

SD Worx passerte 1 milliard euro i omsetning i 2023

Antwerpen, 27. februar 2024– SD Worx, den ledende europeiske leverandøren av HR-løsninger, oppnådde en konsolidert omsetning på 1,058 milliarder euro i fjor, en økning på 10 % sammenlignet med 2022 (962,1 millioner euro). Den konsoliderte normaliserte EBITDA vokste med 32,8 % fra EUR 136,7 millioner i 2022 til EUR 181,6 millioner i 2023. Det konsoliderte resultatet før skatt økte med EUR 6,2 millioner til EUR 88,1 millioner. Det konsoliderte nettoresultatet falt fra EUR 81 millioner i 2022 til EUR 70,1 millioner i 2023. Som en påminnelse: den konsoliderte nettoresultatveksten i 2022 var eksepsjonell (økte fra EUR 46,8 millioner i 2021 til EUR 81 millioner i 2022), påvirket av realisert gevinst ved salg av eiendomsporteføljen til SD Worx Real Estate NV til WorxInvest.

PR2722024_1200x800

 

SD Worx vokser

SD Worx fortsatte sin europeiske vekststrategi i 2023, og oppnådde nok en gang tosifrede tall, spesielt gjennom organisk vekst. Spesielt hos SD Worx People Solutions, enheten som tilbyr løsninger for lønn, HR, talent- og arbeidsstyrkeledelse, økte inntektene betydelig. På den annen side økte imidlertid også kostnadene kraftig. Som andre selskaper følte SD Worx påvirkningen av ganske høye indekseringer på lønnskostnadene i 2023. 

Staffing & Career Solutions, enheten som tilbyr løsninger rundt fleksibelt arbeid, opererer i en sektor der økonomiske forhold fortsatt er vanskelige. Likevel tilpasset den seg godt til de vanskelige forholdene og klarte å holde kostnadene under kontroll mot slutten av året.

Gjør en forskjell for kunder over hele Europa 

Filip Dierckx, styreleder i SD Worx: "Året 2023 vil markere vår historie som året hvor vi ble et milliardbedrift. Jeg vil uttrykkelig takke hele teamet og kundene våre. Samtidig er også 2023 året vi ønsket CVC velkommen som ekstern minoritetsaksjonær. De siste månedene har de allerede vist sin en tydelig merverdi i styregruppen. Deres dokumenterte erfaring rundt M&A og digitalisering vil definitivt hjelpe oss for å realisere vår vekstambisjon." Kobe Verdonck, administrerende direktør i SD Worx: "Vi er veldig stolte av 2023-resultatene våre, til tross for de utfordrende makroøkonomiske omstendighetene. 

Nok en gang har vi gjort gode fremskritt med å levere vårt komplette HR-tilbud til markedene og i vårt formål å hjelpe våre kunder å bli bedre arbeidsgivere og støtte sine ansatte i deres personlige talent og karriereutvikling. Jeg vil takke våre ansatte for deres verdsatte engasjement og våre kjære kunder for deres tillit til våre løsninger og tjenester. I 2024 vil vi fortsette å gjennomføre vår vekststrategi for å nå vår ambisjon: å være den pålitelige ledende europeiske leverandøren av HR-løsninger for alle organisasjoner og deres ansatte. Vi vil realisere dette ved organisk vekst og gjennom en rekke oppkjøp som vi har i pipelinen. Vi er overbevist om at vi kan gjøre en forskjell for våre kunder gjennom brukervennlig teknologi og vår lokale tilstedeværelse over hele Europa, med eksperter som snakker det lokale språket og kjenner lovverket ut og inn."

 

 

  Resultat per segment

  Result per segment_SD Worx revenues exceed EUR 1 billion in 2023
  Result per segment_SD Worx revenues exceed EUR 1 billion in 2023

   Finansielle resultater

   Financial Result_SD Worx revenues exceed EUR 1 billion in 2023
   Financial Result_SD Worx revenues exceed EUR 1 billion in 2023

    Ytterligere detaljer om nettoresultatet 

    Engangskostnad

    I inneværende regnskapsperiode utgjør restrukturerings- og integrasjonskostnadene EUR 9,5 millioner, noe som reflekterer en økning på EUR 2,3 millioner sammenlignet med året før. Restruktureringskostnader (EUR 3,6 millioner) stammer fra strategiske organisatoriske endringer som har som mål å styrke et kundesentrert og landsspesifikk fokus. Organisasjonsendringer ble gjennomført både på ledernivå og mellomledernivå. 

    Integrasjonskostnader (EUR 5,9 millioner) er et resultat av integrering og rebranding av nylige oppkjøp som Aditro, HRPRO, GlobePayroll, Adessa, Intelligo, Launch! og Integhro til SD Worx. 

    Anskaffelses- og transaksjonskostnader har økt med EUR 1,0 millioner til EUR 2,0 millioner og er relatert til earn-out-ommålinger (EUR 0,6 millioner) og M&A-transaksjoner og brutte avtalekostnader (EUR 1,4 millioner). 

    Nedgangen på EUR 2,7 millioner i ikke-forpliktet aksjebasert kompensasjon sammenlignet med 31. desember i fjor er hovedsakelig en konsekvens av aksjeplanen for ansatte som ble utstedt i første halvår av regnskapsåret 2022. Aksjekjøpsprogrammet for ansatte ga den unike muligheten til alle enkelt ansatt i konsernet til å erverve aksjesertifikater til SD Worx med begrenset rabatt på aksjekursen. Ettersom aksjekjøpsprogrammet for ansatte, i motsetning til de uforpliktende aksjeplanene for konsernledelsen, ikke inkluderte et tjenestekrav, ble hele kostnaden for planen bokført ved utstedelse i 2022. 

    Til tross for den solide ytelsen til People Solutions-segmentet, er det bokført en nedskrivning på EUR 2,7 millioner på goodwillen til Staffing & Career Solutions kontantgenererende enhet per 31. desember 2023. Denne kostnaden reflekterer de utfordrende makroøkonomiske forholdene som påvirker bemanningsvirksomheter i Belgia og Nederland. 

    Den vedvarende markedsusikkerheten om økonomisk vekst, geopolitikk og inflasjon kombinert med en bedring som utvikler seg saktere enn forventet, rettferdiggjør mer forsiktige forutsetninger ved estimering av bruksverdien til segmentet Staffing & Career Solutions. 

    Resultatet fra virksomheten og avhendelsen av eiendeler i foregående år kommer hovedsakelig fra salget av aksjene i SD Worx Real Estate NV til WorxInvest, SD Worx’ majoritetsaksjonær. SD Worx Real Estate NV er eier av kontorlokaler i Belgia som brukes av konsernet og tredjeparter. SD Worx inngikk deretter en tilbakeleieavtale for de fleste av de overførte kontorlokalene. Det bør også nevnes at fjorårets regnskap normaliserte den internasjonale feiringen av SD Worx’ 75-årsjubileum, som beløp seg til EUR 0,6 millioner, som andre ikke-driftsutgifter.

    Avskrivninger

    Avskrivninger og amortiseringer på materielle og immaterielle eiendeler på EUR 63,6 millioner er bokført per 31. desember 2023 og er hovedsakelig knyttet til konsernets viktige og fortsatte investeringer i digitale løsninger og oppussing av kontorlokaler (EUR 31,1 millioner), avskrivning av leide rettigheter. - av bruk eiendeler som leide bygninger og firmabiler (EUR 25,0 millioner) og amortisering av immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetssammenslutninger (EUR 7,5 millioner).

    Økningen i avskrivninger og amortisering skyldes i stor grad økte investeringer i digitale løsninger og amortisering av ervervede immaterielle eiendeler fra virksomhetssammenslutninger, som merkenavn og kunderelasjoner. 

    Økonomiske resultater 

    Det økonomiske resultatet per 31. desember 2023 utgjør et tap på EUR -10,2 millioner, hovedsakelig som følge av rentekostnadene til den ansvarlige EUR 80 millioner obligasjonen utstedt i juni 2019, den kommitterte EUR 400,0 millioner rullerende kredittfasiliteten, finansielle kostnader på leieforpliktelser og ikke-operasjonelle valutaomregningsdifferanser på konserninterne lån. Hele beløpet av utestående aksjonærlån fra WorxInvest er tilbakebetalt i juni 2023. Den totale belåningen av konsernet er fortsatt konservativ på et nivå på 0,6x normalisert EBITDA til netto gjeld per 31. desember 2023.

    Skatter 

    Skattekostnaden har hatt en betydelig økning, og steg med EUR 17,1 millioner fra EUR 0,9 millioner per 31. desember 2022, til EUR 18,0 millioner i inneværende regnskapsperiode. Årets skattesats var spesielt påvirket av skattefrie kapitalgevinsten ved salg av SD Worx Real Estate-aksjer til WorxInvest. I tillegg ble det regnskapsført utsatt skattefordel på fremførbare skattemessige underskudd, tatt i betraktning konsernets positive resultater. 

    Netto resultat 

    Nettoresultatet er på EUR 70,1 millioner, som er EUR 10,9 millioner lavere enn året før. Årets resultat ble påvirket av betydelige engangseffekter, inkludert salget av eiendomsporteføljen. Nøkkelfaktorer som bidrar til dette robuste resultatet inkluderer vedvarende og solid vekst i operasjonelle resultater, en positiv innvirkning på EUR 14,2 millioner fra provisjonsinntekter påvirket av rentenivået på konsernets driftsresultat og den strategiske 'buy-and-build policy' brukt av selskapet. 

    Flere detaljer finner du i denne rapporten.

    External Audit

    The Statutory Auditor, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV, represented by Ben Vandeweyer, has confirmed that the accompanying balance sheet of SD Worx NV as of December 31, 2023, and the related statements of income, and disclosing notes for the year then ended were not audited yet and, accordingly, the Statutory Auditor does not express an opinion on them.